Tag: badania ankietowe

Konkretyzacja celu a przebieg procesu badawczego

Poprawna analiza danych otwiera dla badaczy nowe możliwości i pozwala im tworzyć rozwiązania, które przyczynią się do założonego celu rozwojowego.

 

Dane otaczają nas z każdej strony

O realizowanych działaniach statystycznych w procesach badawczych można powiedzieć, że odpowiada ona za wskazywanie prawidłowości, które wydarzają się w obrębie badanego zagadnienia. Dlatego też analizie danych podlegają najróżniejsze tematy takie jak na przykład:

 • zależności między reklamą a osiąganymi zyskami;
 • relację między doświadczeniem pracownika a jakością jego pracy;
 • wpływ zadowolenia pacjentów z usługi a czas potrzebny na powrót do dobrej formy.

Przede wszystkim przed przystąpieniem do gromadzenia danych należy określić cel całego badania, który będzie unikalny,  a przy tym osiągalny i ambitny.

 

Jaki powinien być cel badania?

Punktem wyjściowym dla pełnowartościowego procesu badawczego jest skonkretyzowanie celu. Do szczególnych cech, który powinien posiadać dobry cel można zaliczyć między innymi:

 • pozytywny wydźwięk celu;
 • wskazanie czasu potrzebnego na realizację procesu;
 • wskazanie zastosowania osiągnięcia celu;
 • przydatność celu.

Dane zbierane w procesie badawczym pozostają w ścisłej korelacji z postawionym celem. Można powiedzieć, iż to cel determinuje, jakich danych będziemy poszukiwać i gdzie, a zatem także z jakich narzędzi skorzystamy w realizowanym projekcie.

 

Procesy dające nowe możliwości

Jako że procesy badawcze są wieloetapowymi działaniami należy zdać sobie sprawę z wagi właściwego określenia celu, a następnie wybrania narzędzi. Innowacyjne metody koncentrujące się m.in. na ankietyzacji online bądź z wykorzystaniem urządzeń mobilnych skracają w znaczy sposób czas potrzebny na analizę danych. Tych samym można powiedzieć, że dbają o wysoką jakość realizowanych projektów.

 

Nakierować działania na cel

Dlatego mówiąc o procesie badawczym należy podkreślać jego złożoność, a co za tym idzie wskazywać rozwiązania, które przyczyniają się do lepsze zrozumienia badanego zjawiska i zwiększenia skuteczności prowadzonych działań w ramach danego projektu. Głównym celem każdego procesu badawczego jest prowadzenie badania w taki sposób, aby dostarczało ono wszystkich potrzebnych informacje ze względu na przyjęty cel.

Co wzmacnia skuteczność badań społecznych?

Fundamentem właściwie przeprowadzanego projektu jest jednak dobre zrozumienie tematu oraz zagadnień, do których odnosi się  będzie proces.

 

Badanie otwarte na nowe możliwości

Kierując uwagę na realizację projektów warto zwrócić uwagę na tak zwaną analizę danych zastanych – desk research. Do ich głównych zalet zaliczyć można:

 • brak bądź minimalne nakłady finansowe związane z ich pozyskaniem;
 • łatwy dostęp do ich uzyskania;
 • wielość funkcji, do których się odnoszą (mogą być zaczątkiem badania, stanowić wsparcie projektu lub być głównym źródłem informacji danych).

Dzięki wykorzystaniu analizy danych zastanych można otrzymać potrzebne informacje do zrealizowania skutecznego badania społecznego, które będzie odnosić się do głównego celu badania, a przy tym pozwoli na konstruowanie wniosków popartych rzetelnymi informacjami.

 

Dane zastane… O co z nimi chodzi?

Jeśli chodzi o same dane zastane to pozwalają one na pogłębienie posiadanych informacji na temat badanego zagadnienia traktowanego jako całość, ale także można mówić o nich pod kątem konkretnych aspektów zawierających się w badanym zagadnienia. Wśród źródeł danych zastanych można wyróżnić:

 • statystyki i zestawienia;
 • dokumenty urzędowe;
 • różnorakie wyniki badań społecznych tj. opisy czy raporty.

 

Dane, które pozwalają działać

Mając na uwadze walory desk research wykorzystywanych w różnych projektach badawczych należy w szczególny sposób podkreślić, iż:

 • analizy te charakteryzują się łatwym dostępem do nich;
 • umożliwiają analizę na dużych próbach;
 • badacz nie ma wpływu na pozyskiwane dane.

Każda z tych zalet ułatwia przeprowadzanie procesów badawczych, co skraca potrzebny czas na przeprowadzenie całego procesu badawczego. Warto przy tym zwrócić uwagę, że zastosowanie analizy danych zastanych otwiera przed badaczem nowe możliwości.

 

Desk research dostarcza potrzebnych informacji

Przede wszystkim możliwości, które pojawiają się wraz z zastosowaniem analizy danych zastanych związane są z uzyskaniem szerszej perspektywy patrzenia na badane zagadnienie, co następnie umożliwia:

 • ujmowanie badanego zagadnienia z różnych stron;
 • zauważenie rozwiązań, które dotychczas nie były wykorzystane;
 • wskazanie zależności i korelacji występujących między różnymi zdarzeniami.

Ujmując analizę danych zastanych w perspektywie badań społecznych można o nich powiedzieć, że dają szansę na pogłębienie wiedzy na temat społeczeństwa, w którym się działa oraz wspierają proces formułowania wiarygodnych wniosków.

 

Metody jakościowe w procesach badawczych

Zdając sobie sprawę ze złożoności prowadzonych procesów badawczych warto zwrócić uwagę także na kwestie związane z wykorzystaniem takich metod badawczych jak indywidualne wywiady pogłębione czy zogniskowane wywiady grupowe. Przynależą one do metod jakościowych i mogą być wykorzystane z powodzeniem w badaniach społecznych. Wśród ich wspólnych cech można wyznaczyć:

 • utrzymanie bezpośredniej relacji między osobami zaangażowanymi w badanie;
 • zagrożenie mogące wynikać z obecności osoby przeprowadzającej wywiad – badanie.

Mówiąc o zagrożeniach wynikających z obecności osoby przeprowadzającej wywiady – badanie ma się na myśli możliwość wywierania (nawet nieświadomego) wpływu tej osoby na uczestników badania i na udzielane przez nie odpowiedzi (tzw. efekt ankietera).

 

Badanie na wiele sposobów…

Zogniskowane wywiady grupowe przeprowadzane są przez moderatora, który czuwa nad poprawnym przebiegiem badania zgodnym z wcześniej ustalonym scenariusze. W badaniu tym uczestniczy grupa osób, która wspólnie wypracowuje stanowisko na tematy podlegające badaniu. Natomiast indywidualne wywiady pogłębione:

 • koncentrują się na wywiadach, w których uczestniczy ankietowany i ankietujący;
 • przeprowadzane są w oparciu o wcześniej przygotowane narzędzie.

 

Procesy potrzebują narzędzi

Rozumiejąc potrzeby wynikające z prowadzonych badań społecznych rozwija się narzędzia badawcze, które mogą zostać wykorzystane w celu właściwego zrozumienia badanego zagadnienia. Pozwala to nie tylko na podejmowanie efektywnych działań, ale przede wszystkim na rozszerzanie posiadanej informacji na temat otaczającego nas świata,

Kilka wskazówek, które wspierają proces analizy danych
Kilka wskazówek, które wspierają proces analizy danych
 
Badacz w swojej pracy musi wykazać się nie tylko wiedzą merytoryczną, ale także dokładnością i intuicją. Pozwala mu to na pozyskiwanie rzetelnych wyników oraz formułowanie prawidłowych wniosków końcowych wraz ze wskazaniem efektywnych rozwiązań. Przede wszystkim badacz musi być wyczulony na skonkretyzowanie celu badawczego, stworzenie skutecznego planu badania i przeprowadzenie wyczerpującej analizy danych, co ostatecznie przełoży się na efekty zrealizowanego badania.
 
Jak pracować z danymi w procesie badawczym?
Zanim przystąpi się do analizy danych, warto najpierw wskazać wszystkie te źródła, z których dane zostaną pobrane. W toku badania można odnosić się tak do danych zebranych za pomocą narzędzi badawczych, ale także tych, które zamieszczane są w prowadzonej dokumentacji, np. firmy bądź na rządowych stronach. Realizując etap analizy zebranych informacji, należy:
 • wskazać właściwe zmienne, które nakierują badanie na wskazany cel,
 • pamiętać o konsultacjach ze statystykami oraz korzystania z dedykowanych programów,
 • zachować oryginalną, pierwszą wersję uporządkowanych danych, co pozwoli na skorzystanie z nich jeszcze raz, jeśli kopie zostaną zniszczone bądź wystąpi w nich jakiś błąd.
 
O czym nie może zapomnieć dobry badacz?
Analizując zebrane informacje bardzo ważne jest, aby pamiętać o tym, aby w procesie badawczym nie kierować się własnymi przeczuciami, przewidzeniami bądź osobistymi przemyśleniami odnośnie badanego tematu. Dobry badacz charakteryzuje się umiejętnością zachowania dystansu tak do całości prowadzonego badania, jak i pojedynczych danych. Do pozyskiwanych wyników należy podchodzić z uważnością i mieć świadomość możliwości popełnienia błędów, co jednocześnie powinno wzbudzić w badaczu chęć systematycznego kontrolowania efektów swojej pracy. 
 
Co zrobić, aby postawione wnioski z przeprowadzonego badania były trafne?
Przeprowadzając proces badawczy, należy zwracać uwagę na zachodzące relacje pomiędzy poszczególnymi zmiennymi, a to oznacza konieczność zrozumienie tych relacji i wskazania ich wystąpienia w końcowym raporcie z badania. Analiza danych, a zatem i postawienie ostatecznych wniosków, wiąże się z:
 • pobudzeniem w sobie ciekawości do maksymalnego zrozumienia zachodzących zjawisk,
 • stawianiem trafnych pytań, które mają na celu zdemaskowanie wszystkich ukrytych znaczeń,
 • wyeliminowaniem wstępnych założeń, które mogą wprowadzać błąd i nakierowywać pracę badacza w złym kierunku,
 • skorzystaniem z rad profesjonalistów, którzy rozumieją badane zagadnienie lepiej niż badacz (szczególnie ważne jest to w przypadku badań zorientowanych na konkretne dziedziny, np. medycynę).
 
 
 
 
 
 

"Współpraca z przedstawicielami firmy Biostat charakteryzowała się godnym pochwały profesjonalizmem, rozumieniem potrzeb klienta i szybkim reagowaniem na nie, a powstały w wyniku współpracy produkt finalny cechuje wysoka jakość"

Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera

"Firma Biostat wywiązuje się z swoich zobowiązań profesjonalnie i terminowo. Zaproponowane przez firmę rozwiązania techniczne i logistyczne spełniają nasze oczekiwania merytoryczne oraz są intuicyjne dla użytkownika systemu"

Mundipharma Polska

"Cały zakres prac powierzonych firmie Biostat, realizowany był bardzo sprawnie i szybko. Na każdym etapie pracownicy firmy, uwzględniali nasze prośby dotyczące wyglądu i funkcjonalności systemu"

Śląski Uniwersytet Medyczny W Katowicach
16

Lat Doświadczenia

30

Ekspertów

40

Firm Farmaceutycznych

1000

Badań

Kontakt

Biostat


ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

Tel: (+48) 22 12 28 025

Tel. kom.: (+48) 668 300 664

E-mail: biuro@biostat.com.pl

www.biostat.com.pl