Tag: badania statystyczne

Co wzmacnia skuteczność badań społecznych?

Fundamentem właściwie przeprowadzanego projektu jest jednak dobre zrozumienie tematu oraz zagadnień, do których odnosi się  będzie proces.

 

Badanie otwarte na nowe możliwości

Kierując uwagę na realizację projektów warto zwrócić uwagę na tak zwaną analizę danych zastanych – desk research. Do ich głównych zalet zaliczyć można:

 • brak bądź minimalne nakłady finansowe związane z ich pozyskaniem;
 • łatwy dostęp do ich uzyskania;
 • wielość funkcji, do których się odnoszą (mogą być zaczątkiem badania, stanowić wsparcie projektu lub być głównym źródłem informacji danych).

Dzięki wykorzystaniu analizy danych zastanych można otrzymać potrzebne informacje do zrealizowania skutecznego badania społecznego, które będzie odnosić się do głównego celu badania, a przy tym pozwoli na konstruowanie wniosków popartych rzetelnymi informacjami.

 

Dane zastane… O co z nimi chodzi?

Jeśli chodzi o same dane zastane to pozwalają one na pogłębienie posiadanych informacji na temat badanego zagadnienia traktowanego jako całość, ale także można mówić o nich pod kątem konkretnych aspektów zawierających się w badanym zagadnienia. Wśród źródeł danych zastanych można wyróżnić:

 • statystyki i zestawienia;
 • dokumenty urzędowe;
 • różnorakie wyniki badań społecznych tj. opisy czy raporty.

 

Dane, które pozwalają działać

Mając na uwadze walory desk research wykorzystywanych w różnych projektach badawczych należy w szczególny sposób podkreślić, iż:

 • analizy te charakteryzują się łatwym dostępem do nich;
 • umożliwiają analizę na dużych próbach;
 • badacz nie ma wpływu na pozyskiwane dane.

Każda z tych zalet ułatwia przeprowadzanie procesów badawczych, co skraca potrzebny czas na przeprowadzenie całego procesu badawczego. Warto przy tym zwrócić uwagę, że zastosowanie analizy danych zastanych otwiera przed badaczem nowe możliwości.

 

Desk research dostarcza potrzebnych informacji

Przede wszystkim możliwości, które pojawiają się wraz z zastosowaniem analizy danych zastanych związane są z uzyskaniem szerszej perspektywy patrzenia na badane zagadnienie, co następnie umożliwia:

 • ujmowanie badanego zagadnienia z różnych stron;
 • zauważenie rozwiązań, które dotychczas nie były wykorzystane;
 • wskazanie zależności i korelacji występujących między różnymi zdarzeniami.

Ujmując analizę danych zastanych w perspektywie badań społecznych można o nich powiedzieć, że dają szansę na pogłębienie wiedzy na temat społeczeństwa, w którym się działa oraz wspierają proces formułowania wiarygodnych wniosków.

 

Metody jakościowe w procesach badawczych

Zdając sobie sprawę ze złożoności prowadzonych procesów badawczych warto zwrócić uwagę także na kwestie związane z wykorzystaniem takich metod badawczych jak indywidualne wywiady pogłębione czy zogniskowane wywiady grupowe. Przynależą one do metod jakościowych i mogą być wykorzystane z powodzeniem w badaniach społecznych. Wśród ich wspólnych cech można wyznaczyć:

 • utrzymanie bezpośredniej relacji między osobami zaangażowanymi w badanie;
 • zagrożenie mogące wynikać z obecności osoby przeprowadzającej wywiad – badanie.

Mówiąc o zagrożeniach wynikających z obecności osoby przeprowadzającej wywiady – badanie ma się na myśli możliwość wywierania (nawet nieświadomego) wpływu tej osoby na uczestników badania i na udzielane przez nie odpowiedzi (tzw. efekt ankietera).

 

Badanie na wiele sposobów…

Zogniskowane wywiady grupowe przeprowadzane są przez moderatora, który czuwa nad poprawnym przebiegiem badania zgodnym z wcześniej ustalonym scenariusze. W badaniu tym uczestniczy grupa osób, która wspólnie wypracowuje stanowisko na tematy podlegające badaniu. Natomiast indywidualne wywiady pogłębione:

 • koncentrują się na wywiadach, w których uczestniczy ankietowany i ankietujący;
 • przeprowadzane są w oparciu o wcześniej przygotowane narzędzie.

 

Procesy potrzebują narzędzi

Rozumiejąc potrzeby wynikające z prowadzonych badań społecznych rozwija się narzędzia badawcze, które mogą zostać wykorzystane w celu właściwego zrozumienia badanego zagadnienia. Pozwala to nie tylko na podejmowanie efektywnych działań, ale przede wszystkim na rozszerzanie posiadanej informacji na temat otaczającego nas świata,

4 błędy w myśleniu dotyczące badań marketingowych

Badania marketingowe to cenne źródło informacji, o ile zostaną one przygotowane i przeprowadzone w prawidłowy sposób. Jakie są najczęstsze błędy przy ich realizacji i jak można ich uniknąć, bez konieczności inwestowania we własny zespół naukowo-badawczy?

 

Błąd 1: Przeświadczenie o wysokich kosztach badań marketingowych

 

Dzięki korzystaniu z właściwych narzędzi przeprowadzenie badania marketingowego wcale nie musi być drogie. Jego wykonanie bez przepłacania umożliwia platforma Badanie Opinii z bazą ponad 100 tys. ankietowanych, którzy pozostają do dyspozycji każdej firmy decydującej się na skorzystanie z tej oferty. Koszt badania marketingowego w takim przypadku można łatwo oszacować, bez spadku na jego jakości.

 

Wszystko dzięki temu, że ankietowani dostępni poprzez Badanie Opinii są segmentowani ze względu na wiele kryteriów, co pozwala na uzyskanie rzetelnych danych niskim kosztem.

 

Błąd 2: Prowadzenie badań marketingowych wśród bliskich

 

Choć korzystanie z opinii znajomych i rodziny może ukazać firmę oraz jej ofertę w nowym świetle, to nie warto na takich informacjach budować długofalowej strategii marketingowej. Niezbędne jest bowiem zwrócenie się na zewnątrz do odpowiednio sprofilowanej grupy, aby móc uzyskać rzetelne i wiarygodne dane.

 

Taką grupę osób można precyzyjnie zbudować w oparciu o takie kryteria jak:

 • wiek,
 • miejsce zamieszkania,
 • wykształcenie,
 • sytuacja rodzinna,
 • zainteresowania,
 • styl życia.

 

Wszystko w zależności od tego, jak wygląda segment klientów do których kierowana jest oferta i jakie informacje chce się uzyskać.

 

Błąd 3: Przeświadczenie, że badania marketingowe są niepotrzebne

 

Ignorancja to zazwyczaj domena dużych, istniejących od dekad firm, które są przekonane, że doskonale znają swój rynek oraz klientów. Niestety jest to błąd, za który wiele płaci stagnacją i przegraną z prężnie rozwijającymi się firmami, tzw. gazelami biznesu. Aby stale być konkurencyjnym i nie dać się wyprzedzić na zatłoczonym rynku, firmy muszą nieustannie się uczyć oraz wciąż gromadzić wiedzę o swoich klientach.

 

Niezbędne są do tego celu właśnie badania marketingowe, które w przypadku dużych przedsiębiorstw można wykorzystać m.in. do badania wizerunku marki, a w przypadku kryzysu, także do poznania jego przyczyn.

 

Błąd 4: Korzystanie z rozwiązań o wątpliwej reputacji

 

Kupujesz tanio? Płać dwa razy. Zdanie to sprawdza się również w przypadku badań marketingowych. Jeśli bowiem zostaną one wykonane przy użyciu nieodpowiednich metod, a także nieprecyzyjne dobranych grup, wówczas nie przynoszą miarodajnych wyników, a nawet mogą firmie zaszkodzić.

 

W przypadku badań marketingowych online kluczowe jest sprawdzenie, jaka firma stoi za taką platformą i czy dysponuje doświadczeniem niezbędnym do jej tworzenia. W przypadku panelu Badanie Opinii jest to Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat®, które posiada status jednostki naukowej i na rynku działa od 16 lat. Jego szeregi zasila ponad 70 ekspertów m.in. w zakresie statystyki i IT, dlatego narzędzia zostały przygotowane w sposób rzetelny, gwarantujący uzyskanie odpowiednich rezultatów badań marketingowych.

 

Dobre badania marketingowe można współcześnie zorganizować tanio i efektywnie, a wszystko to dzięki nowoczesnym narzędziom takim jak Badanie Opinii. Pozwala ono uniknąć wielu błędów, nawet nowicjuszom decydującym się po raz pierwszy na ich przeprowadzenie.

Czym są rejestry medyczne?

Korzyści wynikające z wdrożenia REJESTRÓW MEDYCZNYCH

 

Spośród dostępnych definicji warto przytoczyć dwie. Wskazują one na inne aspekty zagadnienia, ujmując odmienny jego zakres. Obie są jednakowo ważne dla zrozumienia natury rejestrów medycznych; obie (choć w nieco inny sposób) podkreślają ich główne cechy. W pierwszym ujęciu, bardziej potocznym, można je traktować jako bazy danych archiwizujące informacje medyczne o pacjencie i chorobie, z którą się boryka. Drugie znaczenie traktuje rejestry medyczne rozleglej, uznając je za narzędzia służące zdrowiu publicznemu, magazynujące wiedzę o tym zdrowiu oraz zmienne demograficzne.

 

Jak powstają rejestry medyczne?

 

Na poziomie metodologicznym rejestry medyczne zbliżone są do badań klinicznych. Cel obu przedsięwzięć również wydaje się podobny. Jest nim pozyskanie informacji o przedmiocie badań – chorobie, leku, bądź kuracji. O ile jednak badanie kliniczne ma pewne ograniczenia – eksperymenty można prowadzić wyłącznie na zamkniętych grupach uczestników w określonym czasie – o tyle materiał badawczy, jaki pozwalają zebrać ze względu na posiadaną formułę rejestry medyczne, jest bez porównania rozleglejszy i bogatszy. Badacze twierdzą, że rejestry medyczne są nieprzebranym źródłem wiedzy dla IV fazy badań klinicznych – fazy pozalaboratoryjnej.

 

REJESTRY MEDYCZNE – wymiar społeczny

 

Stworzenie i prowadzenie rejestrów medycznych jest co prawda kosztowne, ale zgromadzone dane stanowią ogromny społeczny zysk. Rejestry medyczne pozwalają monitorować terapie i badać ich skuteczność, a także oszacowywać odpowiednie nakłady finansowe. Dzięki nim możliwe jest sprawne nadzorowanie efektywności i poziomu opieki zdrowotnej. Pomagają przewidzieć zapotrzebowanie na medykamenty oraz usługi. Można ich również z powodzeniem używać do celów epidemiologicznych.

 

REJESTRY MEDYCZNE – aspekt naukowy

 

Rejestry medyczne pozwalają na długotrwałą obserwację i, jak wspomniano, znakomicie pod tym względem uzupełniają badania kliniczne – zbierają dane o skutkach ubocznych wynikających z długotrwałego stosowania testowanych wcześniej w placówkach naukowo-badawczych leków. Standaryzacja metod pozyskiwania informacji oraz magazynowania wiedzy, a także ujednolicenie formuł zapisu sprawiają z kolei, że rejestry medyczne stają się interoperacyjne. Ułatwiają współpracę poszczególnych placówek, a także pomagają w uniknięciu redundancji, czyli zbędnego mnożenia tych samych danych.

"Współpraca z przedstawicielami firmy Biostat charakteryzowała się godnym pochwały profesjonalizmem, rozumieniem potrzeb klienta i szybkim reagowaniem na nie, a powstały w wyniku współpracy produkt finalny cechuje wysoka jakość"

Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera

"Firma Biostat wywiązuje się z swoich zobowiązań profesjonalnie i terminowo. Zaproponowane przez firmę rozwiązania techniczne i logistyczne spełniają nasze oczekiwania merytoryczne oraz są intuicyjne dla użytkownika systemu"

Mundipharma Polska

"Cały zakres prac powierzonych firmie Biostat, realizowany był bardzo sprawnie i szybko. Na każdym etapie pracownicy firmy, uwzględniali nasze prośby dotyczące wyglądu i funkcjonalności systemu"

Śląski Uniwersytet Medyczny W Katowicach
16

Lat Doświadczenia

30

Ekspertów

40

Firm Farmaceutycznych

1000

Badań

Kontakt

Biostat


ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

Tel: (+48) 22 12 28 025

Tel. kom.: (+48) 668 300 664

E-mail: biuro@biostat.com.pl

www.biostat.com.pl